Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

http://infostrada.mojregion.info/

 

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region”
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Realizator:
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.
Projekt jest realizowany w trzech modułach:
•    moduł powiatowy – 19 powiatów,
•    moduł miast prezydenckich – 4 miasta,  
•    moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł
Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł
Wkład własny: 25 558 779,43 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet modułu powiatowego – część dotycząca geodezji  to 71 266 297,01 zł

Prace geodezyjno-kartograficzne związane z utworzeniem baz danych: BDOT500 i GESUT - 62 778 706,33 zł,

Dostawa zobrazowań lotniczych - 4 278 776,68 zł,

Nadzór i monitoring - 4 208 814,00 zł)Termin realizacji:

1.01.2016 r. – 30.09.2022 r.

 

Data podjęcia decyzji o dofinansowaniu:

W dniu 12 grudnia 2017 r. została podjęta uchwała nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.


Opis projektu:

Cele projektu:

•    Rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”.

•    Cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej.


Moduł regionalny - obejmuje Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz wszystkich partnerów.

Zakres modułu:

1.1. Rozbudowa Geoportalu, która polegać będzie na stworzeniu:

- możliwości zakładania konta użytkownika, które pozwoli na tworzenie własnych kompozycji map i analiz oraz zapewni dostęp do narzędzi edycyjnych dla użytkownika Geoportalu,
- aplikacji umożliwiającej komunikację z urzędami poprzez Geoportal,

- aplikacji przypisanych do konkretnych jednostek bazujących na spersonalizowanych geoportalach do komunikacji dwustronnej z obywatelem,

 

- aplikacji mobilnych do rejestrowania obiektów w terenie np. ewidencja sieci wodociągowej,
- aplikacji do prowadzenia konsultacji i uzgodnień w zakresie Planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

- możliwości generowania spersonalizowanych geoportali lokalnych na podstawie geoportalu województwa.
2.    Integracja Systemu Informacji Przestrzenni (SIP) z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD).
3.    Stworzenie i wdrożenie aplikacji dziedzinowych i usług powiązanych z systemami dziedzinowymi,
4.    Wytworzenie nowych formularzy dla usług e-Urzędu.

5.    Rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej oraz zasilenie rejestrów danymi.
6.    Integracja SIP/EOD z systemami dziedzinowymi.

7.    Wdrożenie EOD, BIP, Portalu Regionalnego, szkolenia dla jednostek nowych i podległych Partnerów Infostrady.

8.    Dostawa i uruchomienie archiwum zakładowego w systemie EOD.

9.    Wykonanie Ewidencji urządzeń wodnych dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

10.    Dostawa i uruchomienie systemu CRM dla partnerów innych niż w module dla miast prezydenckich.

11.    Dostawa i uruchomienie Platformy Miejskiej dla partnerów innych niż w module dla miast prezydenckich.

12.    Rozbudowa Portali Regionalnych (portal.mojregion.info oraz rbip.mojregion.info).

13.    Zwiększenie bezpieczeństwa istniejących e-Usług.

14.    Wdrożenie mechanizmów udostępniania otwartych zasobów danych ze źródeł publicznych OPEN DATA – API.

 

 


Moduł miast prezydenckich - obejmuje cztery miasta na prawach powiatu (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz).


Zakres modułu:

1.    Platforma Miejska, która będzie punktem komunikacji mieszkańca ze wszystkimi usługami oferowanymi w sposób elektroniczny przez miasto/gminę. Celem uruchomienia platformy jest dążenie do integracji wszystkich systemów miejskich, tak aby obywatel miał jeden punkt kontaktu we wszystkich dotyczących go sprawach.

2.    Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, w tym Platforma konsultacji społecznych/budżet obywatelski. System pozwoli na zgłaszanie propozycji w zakresie potrzeb i inwestycji przez mieszkańców, konsultowanie z mieszkańcami i zbieranie opinii na temat przedsięwzięć planowanych przez miasto, konstruowanie budżetu partycypacyjnego.

3.    Baza zarządzania budynkami.


Moduł powiatowy – obejmuje wszystkie powiaty ziemskie (19) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.


Zakres modułu:

Obejmuje dostawę zobrazowań lotniczych, ucyfrowienie dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie na podstawie cyfrowych zasobów geodezyjnych
i kartograficznych znajdujących się w Powiatach baz danych: BDOT500 i GESUT. Zadanie to wykonane zostanie poprzez wykorzystanie znajdujących się w ODGiKach (Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej) danych  w szczególności operatów pomiarowych i map, a następnie na podstawie tych pozyskanych danych zostaną stworzone nowe e-usługi dla obywatela, które udostępnione zostaną za pośrednictwem regionalnego Geoportalu.

W ramach tego modułu Związek Powiatów Województwa Kujawko-Pomorskiego, który jest partnerem w projekcie będzie realizował część zadań mających na celu:

1. Opracowanie warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego zamówień na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych
z przekształceniem analogowej mapy zasadniczej do postaci obiektowej, tj. utworzenia numerycznych obiektowych baz danych BDOT500 i GESUT, w tym: digitalizacji dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostawy baz danych BDOT500 i GESUT oraz harmonizacji baz danych,

2. Opracowanie warunków technicznych niezbędnych dla uruchomienia przez Partnera zmówienia na dostawę zobrazowań lotniczych dla obszaru całego województwa kujawsko-pomorskiego,

3. Opracowanie warunków technicznych niezbędnych do uruchomienia przez Partnera zamówienia na nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych i dostawą zobrazowań lotniczych

4. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania na „Dostawę zobrazowań lotniczych”,

5. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania na „Nadzór i monitoring nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych i dostawa zobrazowań lotniczych.Planowane rezultaty realizacji projektu:
•    uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji o obiektach znajdujących się w terenie, bez potrzeby kontaktu z urzędem, czy występowania do urzędu o udzielenie takiej informacji;
•    łatwość dostępu do informacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę;
•    szybkość dostępu do informacji;
•    zdalne załatwianie spraw oraz kontrola postępu załatwianej sprawy;
•    dostęp do portalu, który zapewni przeglądanie mapy;
•    dostęp do ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego, przeglądanie map ze zdjęć lotniczych, wyszukiwanie działek ewidencyjnych, a także ustalanie stanu własności gruntu oraz granic i numerów działek;
•    narzędzie do analiz np. pomiarów odległości, obliczania powierzchni generowania raportów i zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie przetworzonej informacji wynikającej z relacji przestrzennych;
•    nieodpłatny dostęp do wybranych zasobów publicznych poprzez e-formularze;
•    zmiana narzędzia pracy dedykowanego dla prowadzenia rejestrów i ewidencji skutkujące zwiększeniem wydajności, skróceniem czasu na przygotowanie dokumentów dla mieszkańców wymagających informacji pochodzących z różnych rejestrów i z różnych szczebli administracji;
•    optymalizacja czasu procedur poprzez skrócenie czasu dostępu do informacji zarówno wewnątrz urzędu jak i pomiędzy jednostkami.


 

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 05 June 2019 11:28)