Projekty unijne

 

 

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego powstał w 2012 roku jako porozumienie 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.

19 kwietnia 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Związkiem Powiatów, a Powiatami chodzącymi w jego skład w sprawie współdziałania w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie w ramach Osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

25 kwietnia 2013 roku zostało podpisane również podobne porozumienie pomiędzy Związkiem Powiatów, a Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie współdziałania w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie w ramach Osi 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia.

Następnie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2013 roku Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego złożył wniosek o dofinansowanie wspomnianego wyżej projektu w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Projekt polega na:

 1. rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;
 2. rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu bierze udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei. 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.

12 grudnia 2013 roku została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Związkiem Powiatów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPO WK-P 2007-2013.

 

Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN
 • Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Do pozostałych celów projektu należą:

 1. dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków: uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści, aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja bazy danych budynkowych, usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną, uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,
 2. usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
 3. kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 4. usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
 5. budowa społeczeństwa informacyjnego.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 1. liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,
 2. liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,
 3. potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.

 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Związek Powiatów mógł przystąpić do realizacji projektu i wszcząć odpowiednie procedury zmierzające do wykonania zaplanowanych działań. W miesiącu grudniu został dokonany nabór osób odpowiedzialnych za realizację projektu tj. koordynator projektu, pracownik ds. finansowych oraz pracownik ds. administracyjnych. Dokonano również wyboru osoby odpowiedzialnej za zamówienia publiczne oraz radcy prawnego.

W miesiącu grudniu zostały podpisane upoważnienia do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy prac geodezyjnych pomiędzy Związkiem Powiatów a poszczególnymi powiatami. Tym samym przystąpiono do realizacji podstawowej części projektu, czyli wyborów wykonawców prac geodezyjnych. Procedury trwają.

W miesiącu kwietniu zostały zakończone wszystkie procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców prac geodezyjnych w powiatach. Wszystkie umowy z wykonawcami zostały podpisane, a prace w terenie trwają.

W pierwszej połowie roku zostały również przeprowadzone przetargi mające na celu wyłonienie wykonawców na kompleksową inspekcję, nadzór i monitoring nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi dla powiatów, gdzie funkcjonuje system teleinformatyczny Ewmapa i EWID. Funkcję Podmiotu Inspekcyjno-Nadzorującego dla powiatów, gdzie funkcjonuje system teleinformatyczny Ewmapa tj. aleksandrowskiego, brodnickiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, radziejowskiego, rypińskiego pełni firma ABM Group sp. z o.o., a dla powiatów, gdzie funkcjonuje system teleinformatyczny EWID tj. bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko – dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, żnińskiego pełni firma IGEKA Usługi Geodezyjne i Informatyczne Daniel Jasiurkowski. Odbyły się już pierwsze spotkania przedstawicieli powiatów, firm wykonujących prace geodezyjne oraz firm nadzorujących te prace.

Wybrano również dostawcę sprzętu komputerowego, który zostanie zakupiony w ramach projektu. Został nim ITS Jacek Lange z Bydgoszczy.

Złożono pierwszy wniosek refundacyjny o płatność, uwzględniający pierwsze koszty poniesione w ramach projektu. Do końca bieżącego roku planowane jest złożenie jeszcze dwóch wniosków o płatność, w tym jeden zaliczkowy, związany z pierwszymi kosztami dotyczącymi prac geodezyjnych, nadzoru nad pracami i zakupu sprzętu komputerowego.