Wniosek formalnie zatwierdzony!

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” złożony przez Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 3 lipca 2013r. przeszedł ocenę formalną i został przekazany do kolejnego etapu oceny merytorycznej.