Absolutorium dla Zarządu Związku za 2012 rok

W dniu 20 czerwca 2013r. odbyło się IV Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na którym delegaci po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok;
  2. Sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku;
  3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
  4. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok;
  5. Informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok .

 

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego absolutorium za 2012r.