Cele i zadania

Cele Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały określone w §7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.05.2012r. pod poz.1180, który brzmi:

„ Celem Związku jest:

  1. tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali;
  2. przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej;
  3. założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
  4. informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom ”.