Podpisano list intencyjny

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. List intencyjny w tej sprawie 20 listopada 2012 r. w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisali: Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski oraz Zbigniew Jaszczuk - Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Żniński. W liście intencyjnym starostowie powiatów należących do Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego zobowiązali się do opracowania programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których celem będzie stworzenie nowoczesnych cyfrowych map i baz danych. Środki pochodzące z wpływów z tytułu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaną przeznaczone na prowadzenie tego zasobu, a zwłaszcza na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju zadeklarował podjęcia starań o pozyskanie środków na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jeszcze w obecnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Zharmonizowana informacja przestrzenna jest doskonałym narzędziem do zarządzania zasobami ludzkimi i rzeczowymi, jak również usprawnia funkcjonowanie organów administracji publicznej. Interoperacyjność i harmonizacja baz danych przestrzennych ma zapewnić bardzo wysoki poziom aktualności tych danych, jak również niejako automatyczne uzupełnianie innych systemów informatycznych wykorzystywanych w zadaniach publicznych. Mapy cyfrowe mają być wykorzystywane do celów projektowych, ustalenia stanu prawnego nieruchomości, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, i wielu innych dziedzin życia gospodarczego i społecznego.