Podpisano list intencyjny

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę ...

Spotkanie w GUGIK w Warszawie

W dniu 5 lipca 2012 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie nowo powołany Prezes ...

Wybrano władze Związku

Dnia 21 czerwca 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Gród Piasta" w Chomiąży Szlache...

 • Podpisano list intencyjny

  Tuesday, 20 November 2012 16:28
 • Spotkanie w GUGIK w Warszawie

  Thursday, 05 July 2012 19:25
 • Wybrano władze Związku

  Thursday, 21 June 2012 15:26

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

http://infostrada.mojregion.info/

 

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy region”
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Realizator:
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.
Projekt jest realizowany w trzech modułach:
•    moduł powiatowy – 19 powiatów,
•    moduł miast prezydenckich – 4 miasta,  
•    moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie, łącznie 135 jednostek.

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 134 613 779,42 zł
Kwota dofinansowania: 109 054 999,99 zł
Wkład własny: 25 558 779,43 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet modułu powiatowego – część dotycząca geodezji  to 71 266 297,01 zł

Prace geodezyjno-kartograficzne związane z utworzeniem baz danych: BDOT500 i GESUT - 62 778 706,33 zł,

Dostawa zobrazowań lotniczych - 4 278 776,68 zł,

Nadzór i monitoring - 4 208 814,00 zł)

Read more...

 

Kolejne umowy podpisane

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 12.12 Starosta Aleksandrowski Lidia Zwierzchowska i Wicestarosta Adam Potaczek podpisali w imieniu Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego umowę z firmą GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Borysa, na utworzenie baz danych (BDOT500, GESUT) oraz digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z harmonizacją zbiorów danych. Wartość zamówienia opiewa na kwotę 2,03 mln zł. Zamówienie obejmuje wszystkie 9 jednostek ewidencyjnych (gmin) powiatu aleksandrowskiego i realizowane będzie w ramach wartego 135 mln zł projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach infostrady prace geodezyjne realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z 19 powiatami oraz 4 miastami na prawach powiatu. Oprócz modernizacji powiatowych zasobów geodezyjnych celem projektu jest również pozyskanie ortofotomapy dla całego województwa kujawsko-pomorskiego.


 

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Żnin, dn. 15.06.2015 r.

Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zamierza dokonać udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania tablic pamiątkowych o wymiarach 500 x 375 mm w ilości 20 szt. związanych z realizacją projektu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego ze środków UE.

 

Wniosek formalnie zatwierdzony!

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” złożony przez Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 3 lipca 2013r. przeszedł ocenę formalną i został przekazany do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

 

Absolutorium dla Zarządu Związku za 2012 rok

W dniu 20 czerwca 2013r. odbyło się IV Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na którym delegaci po zapoznaniu się z:

 1. Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok;
 2. Sprawozdaniem finansowym Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku;
 3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
 4. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok;
 5. Informacją o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego za 2012 rok .

 

Jednogłośnie udzielili Zarządowi Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego absolutorium za 2012r.